Terug

Kindergeneeskunde, profileringsstage supervisie

Kindergeneeskunde, profileringsstage supervisie

Supervisie: aandachtsgebieden algemene pediatrie & kinderlongziekten uitklapper, klik om te openen

Voor wie is de profileringsstage interessant?

Deze stage is met name geschikt voor AIOS met interesse in de algemene pediatrie en/of kinderlongziekten. De afdeling biedt zorg aan patienten met bovenste en onderste luchtwegproblemen in de breedste zin. Er is een nauwe samenwerking met de KNO. De stage biedt de mogelijkheid om je voor te bereiden op de verantwoordelijkheid als kinderarts op een kinderafdeling in een academische setting. Er is laagdrempelig contact en overleg met de stafleden van deze subspecialistische gebieden, waarbij afhankelijk van de interesse van de AIOS er de mogelijkheid is om mee te doen met een subspecialistische polikliniek. “EEKHOORN” is de verpleegafdeling in het WKZ waar kinderen voor het specialisme Algemene Pediatrie, Kinderlongziekten en allergologie, KNO, plastische en kaakchirurgie opgenomen liggen. Kinderen vanuit andere specialismen kunnen er ook opgenomen worden. De afdeling kinderlongziekten is een groot centrum voor CF. Daarnaast er een ruim aanbod aan academische pulmonale problematiek. De algemene pediatrie omvat de zorg voor de complexe (deels syndromaal/genetisch bepaald) patient met multi-problematiek, ernstige voedingsproblemen en infectieuze aandoeningen.

Welke bagage neemt de aios mee aan het eind van de stage?

De AIOS leert supervisie geven op een drukke afdeling met een grote varieteit aan pathologie. Naast de veelal complexe algemene pediatrische problematiek, liggen op deze afdeling patienten met luchtweg en pulmonale problematiek zoals CF patienten, patienten met tracheacanules, patienten met non-invasieve beademing.

 • De AIOS leert supervisie geven op een afdeling met veelal betrokkenheid van diverse (para-)medici bij één patiënt en de rol van coördinator van zorg op zich te nemen.
 • De AIOS leert de begeleiding van de patient met multiple gecompliceerde problematiek te coordineren en adequaat hulpverlening en ondersteuning in te zetten.
 • De AIOS leert naast de klinische taken, te participeren in de taken die horen bij het medisch management van een kinderafdeling: o.a. bijwonen van afdelings- en staflidvergaderingen, aandacht voor kwaliteitsbeleid en veiligheid.
 • De AIOS verzorgt onderwijs en opleiding aan co-assistenten, arts-assistenten en verpleegkundigen
 • De AIOS zal in de functie van afdelingssupervisor KPB’s, plannings-, voortgangs- en eindgesprekken met coassistenten en arts-assistenten uitvoeren

Wat wordt er verwacht van de aios?

De aios is 6 maanden beschikbaar en maakt deel uit van het dedicated team van de afdeling en is eerste aanspreekpunt voor co-assistenten, A(N)IOS en verpleegkundigen. De aios geeft onderwijs aan co-assistenten en verpleegkundigen.

Waarom deze stage in het WKZ?

Afdeling Eekhoorn biedt een breed aanbod aan allerhande ziektebeelden en pathologie. Voor zowel de AIOS met academische ambities als ook de ambitie werkzaam te zijn in een perifeer ziekenhuis zal de supervisiestage van meerwaarde zijn. De aios wordt goed begeleid in het leren supervisie geven, doordat de aios deel uit maakt van het dedicated team: de supervisie op afdeling eekhoorn wordt verzorgd door een vaste algemeen kinderarts en kinderarts-fellow intensive care en een kinderlongarts. Continuiteit in begeleiding is gewaarborgd. Er is ruime ervaring met het begeleiden van supervisie stages. Er is een goed onderwijsklimaat, met brede vakinhoudelijke expertise waar de aios actief in participeert. Bovendien is het WKZ is een groot CF-centrum. Tijdens het plannings-, voortgangs- en eindgesprek wordt het plan voor de stage en het persoonlijk opleidingsplan opgesteld, besproken, aangepast en beoordeeld. Ook vinden er maandelijks vaste supervisiegesprekken plaats.

Deelnemer over de profileringsstage

Ex-profileerder Renee: "Een supervisiestage binnen het WKZ bereid je voor in een veilige leeromgeving op het functioneren als zelfstandig algemeen kinderarts. Je superviseert co-assistenten, anios en AIOS, maakt kennis met managementtaken en participeert in onderwijs. Je krijgt de ruimte om op je eigen manier de supervisie taak vorm te geven en kan terugvallen waar nodig op je collega kinderarts. Tussentijdse evaluaties met input vanuit 360 graden feedback, zorgt voor een steile leercurve. Aan het eind van de stage functioneer je als zelfstandig kinderarts en ben en voel je je klaar voor het echte werk."

Hoe en met wie contact opnemen?

Drs. Brigitte C.M. Timmers, kinderarts-intensivist, hoofd afdeling algemene pediatrie.

Supervisie: aandachtsgebieden kinderneurologie, kindernefrologie & metabole ziekten uitklapper, klik om te openen

Voor wie is de profileringstage interessant?

De stage biedt de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de verantwoordelijkheid als kinderarts op een kinderafdeling in een academische setting. Deze stage is met name geschikt voor AIOS met interesse in een van de aandachtsgebieden van deze afdeling, zoals kinderneurologie, -nefrologie en metabole ziekten. Er is laagdrempelig contact en overleg met de stafleden van deze subspecialistische gebieden, waarbij afhankelijk van de interesse van de AIOS er een dagdeel per week vrij gemaakt kan worden om mee te doen met een subspecialistische polikliniek.

‘Dolfijn’ is de verpleegafdeling in het WKZ waar kinderen voor de volgende specialismen liggen opgenomen: kinderneurologie, -neurochirurgie, metabole ziekten, -nefrologie en –urologie. Daarnaast kunnen er kinderen van andere specialismen worden opgenomen, inclusief van de algemene kindergeneeskunde. Op Dolfijn worden ook kinderen opgenomen met schedelhersenletsel als gevolg van ‘inflicted traumatic brain injury’.
In Nederland is de afdeling kinderneurologie van het WKZ, onder leiding van Prof. Dr. Braun, het expertisecentrum op het gebied van (refractaire) moeilijk behandelbare epilepsie. Op de afdeling en de polikliniek vinden met enige regelmaat second/third opinions plaats over de behandeling van epilepsie en de indicatie voor andere behandelingen zoals het ketogeen dieet, nervus vagus stimulator en epilepsiechirurgie. De problematiek van de patiënten op Dolfijn is onder andere hierdoor vaak zeer complex.

Dolfijn vormt samen met het Silvia Toth Centrum een zorgeenheid. In dit centrum vindt multidisciplinaire dagdiagnostiek plaats voor specifieke groepen kinderen, te weten: moeilijk behandelbare epilepsie, verdenking op tethered cord, neuromusculaire aandoeningen en ontwikkelingsstoornissen. Geïnteresseerden kunnen uiteraard meelopen met een ‘Sylvia Toth-dag’.

Welke bagage neemt de aios mee aan het eind van de stage?

 • De AIOS leert supervisie geven op een afdeling met medisch inhoudelijk aandacht voor o.a. de volgende thema’s:
  - Metabole ziekten: variërend van eerste onderzoek bij verdenking op een metabole ziekten tot metabole ontsporingen bij bekende stofwisselingsziekten, metabole testen (vastenproef, OGTT)
  - Nefrologie: o.a. water- en zouthuishouding, het kind met nierinsufficientie, het kind na niertransplantatie, hypertensie, nefrologische aspecten van congenitale afwijkingen aan de urinewegen
  - Neurologie: o.a. epilepsie, ontwikkelingsachterstand, beroerte, hydrocephalus, begeleiding van meervoudig gehandicapte kind
  - Sociale pediatrie: differentiaaldiagnose uitwerken, begeleiding en coördinatie van de zorg rond een kind met (verdenking) traumatic inflicted brain injury
  - Algemeen pediatrische aspecten na neurochirurgische of urologische ingrepen, danwel intensive care opname, met aandacht voor het vocht- en voedingsbeleid, pijnstilling e.d.
 • De AIOS leert supervisie geven op een afdeling met veelal betrokkenheid van diverse (para-)medici bij één patiënt en de rol van coördinator van zorg op zich te nemen.
 • De AIOS leert de begeleiding van het meervoudig gehandicapte kind te coördineren en kan adequate hulpverlening inzetten.
 • De AIOS leert gezien de complexe problematiek op deze afdeling actief te participeren in de discussie rondom eventuele behandelbeperkingen bij specifieke patiënten.
 • De AIOS leert naast de klinische taken, te participeren in de taken die horen bij het medisch management van een kinderafdeling: o.a. bijwonen van afdelings- en staflidvergaderingen, aandacht voor kwaliteitsbeleid en veiligheid (o.a. aandacht voor VMS thema’s (ondervoeding, veilig medicatie voorschrijven) en het bijwonen van Mip-besprekingen op de afdeling).
 • De AIOS verzorgt onderwijs en opleiding aan co-assistenten, arts-assistenten (kindergeneeskunde en andere disciplines) en verpleegkundigen.
 • De AIOS zal in de functie van afdelingssupervisor KPB’s, plannings-, voortgangs- en eindgesprekken met coassistenten en arts-assistenten uitvoeren.

Wat wordt er verwacht van de aios?

Deze profileringstage duurt 6 maanden. In overleg met de stagebegeleider en algemeen opleider is er de mogelijkheid als achterwacht algemene kindergeneeskunde diensten te doen. De aanstelling is minimaal 0,8 fte, waarvan minimaal 0,6fte afdelingsgebonden supervisietaken, in overleg kunnen 1-2 dagdelen gebruikt worden voor een subspecialistische polikliniek of supervisie van de polikliniek of het spoedsein.

Deze stage biedt u de gelegenheid om te functioneren op het niveau als algemeen kinderarts op een afdeling kinderneurologie en neurochirurgie, metabole ziekten, kindernefrologie en –urologie, waarbij ook de algemene problematiek ruim aan bod komt. Naast het functioneren als kinderarts op de afdeling waarbij vaardigheden als communicatie, onderwijs- en supervisie aan bod komen is er ook de mogelijkheid om kennis op te doen van de subspecialistische disciplines die op onze afdeling vertegenwoordigd zijn. Tijdens de stage waarborgt u in het behandelteam de continuïteit van zorg. In overleg is tijd ingeruimd voor het poliklinisch vervolgen van patiënten uit hetzij de algemene praktijk hetzij de specialistische praktijk of participeert u in de supervisie van de poliklinische spreekuren door de arts-assistenten.

Waarom deze stage in het WKZ?

Deze stage is met name geschikt voor AIOS met interesse in een van de aandachtsgebieden van deze afdeling, zoals kinderneurologie, -nefrologie en metabole ziekten. De afdeling kinderneurologie in het WKZ biedt tertiaire kinderneurologische zorg, met een landelijke verwijsfunctie voor moeilijk behandelbare epilepsie. Naast het afdelingsgebonden thematische onderwijs woont de AIOS het dagelijks gegeven onderwijs bij, gekoppeld aan de gezamenlijke ochtendoverdracht. Door middel van referaten, literatuur- en patientbesprekingen wordt kennis overgedragen en uptodate gehouden, hetgeen van belang is voor een algemeen kinderarts in een academische setting.

Voortgang en toetsing

Tijdens het plannings-, voortgangs- en eindgesprek wordt het plan voor de stage en het persoonlijk opleidingsplan opgesteld, besproken, aangepast en beoordeeld. Ook vinden er maandelijks vaste supervisiegesprekken plaats.

Deelnemer over de profileringsstage

Ex-profileerder Marie-Elise: ‪Supervisiestage is aan te bevelen omdat het ontzettend goed is om via deze stage te 'wennen' aan het supervisie geven.‬ ‪Supervisie geven moet je leren: je moet leren te delegeren, leren om co- en artsassistenten de tijd te geven zelf met oplossingen te komen, niet te snel ingrijpen, maar ook niet te laat.‬ ‪De stage laat je ook zien waar je als staflid verder mee bezig bent: contact met teamleiding, werken aan lange termijn beleid en patientveiligheid op de afdeling.‬ ‪De patientenload waar je bij betrokken bent is ook groter dan als artsassistent.‬

Hoe en met wie contact opnemen?

dr. J.Frenkel, algemene opleider
drs. F. van Berkestijn, kinderarts-kinderneuroloog

Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.

Supervisie: aandachtsgebieden MDL, orthopedie & kinderchirurgie uitklapper, klik om te openen

Voor wie is de profileringsstage interessant?

Voor iedere AIOS die ervaring wil opdoen in het superviseren in een veilige leeromgeving, waarbij hij/zij functioneert in een groot academisch centrum. Affiniteit met de op deze afdeling vertegenwoordigde deelspecialismen en met de praktijk van de academische algemene pediatrie is gewenst.

Welke bagage neemt de aios mee aan het eind van de stage?

De AIOS heeft ervaring opgedaan in het functioneren als supervisor op een dynamische, drukke afdeling, waar veel verschillende specialisten participeren in de zorg. Aan de ene kant zijn er patientengroepen op deze afdeling met een hele hoge turnover (patienten voor diagnostiek of ingrepen). Hierbij leert de aios balans tussen efficient werken, op een goede manier supervisie geven en onderwijs geven. Aan de andere kant zijn er complexe patienten waarbij veel subspecialisten betrokken zijn, waarbij de aios leert overzicht te houden en besluiten te nemen over het totale beeld van de patient. De AIOS is zo goed voorbereid op zijn/haar vervolgstap in zijn/haar carrière. De aios participeert in onderwijs welke aan co-assistenten, semi-artsen, A(N)IOS en kinderverpleegkundigen gegeven wordt.

Wat wordt er verwacht van de aios?

Beschikbaarheid van zes maanden. De AIOS functioneert zelfstandig als algemeen kinderarts op een afdeling, waar kinderen opgenomen liggen met problematiek op het gebied van kinderchirurgie, kinderorthopedie, kindermaagdarmleverziekten en algemene kindergeneeskunde. De AIOS maakt deel uit van het dedicated team van de afdeling en is eerste aanspreekpunt voor co-assistenten, A(N)IOS en verpleegkundigen. Een maal per week wordt er een poliklinisch spreekuur gedaan (algemene kindergeneeskunde/maagdarmleverziekten).

Waarom deze stage in het WKZ?

De patiëntenmix van deze afdeling is uitermate divers: van congenitale malformaties en syndromen tot acute buiken en traumatologie, en van neonatale cholestase en IBD tot neuromusculaire scolioses en zeldzame orthopedische chirurgie bij skeletdysplasieën. De multidisciplinaire expertise die hiervoor noodzakelijk is, is voor vele ziektebeelden uniek aanwezig in het WKZ. Het samenwerken met al deze collega’s ten behoeve van de zeer complexe of ernstig ziek patiënt maakt deze stage uiterst leerzaam. Bovendien biedt de grote diversiteit aan co-assistenten (van jaar 3 t/m jaar 6) en A(N)IOS (van beginnend tot 5e jaars verdiepingsstagiairs) uitgebreide mogelijkheden om ook op opleidings- en onderwijsgebied veel extra vaardigheden op te doen.

Hoe en met wie contact opnemen?

Drs. Brigitte C.M. Timmers, kinderarts-intensivist, hoofd afdeling algemene pediatrie.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet